Dropshipping Regulamin
§1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki współpracy między Medica-Group Sp. z o.o. a Sklepem w zakresie obsługi przez Medica-Group Sp. z o.o. zamówień Sklepu, które mają zostać wysłane przez Medica-Group Sp. z o.o. do docelowych klientów detalicznych Sklepu. W ramach współpracy Medica-Group Sp. z o.o.: udostępnienia bazę produktów, informacje o dostępnych stanach magazynowych, wysyła towar do klienta docelowego, obsługuje zwroty konsumenckie.
 2. Rozpoczęcie współpracy przez Strony stanowi moment podpisania Umowy.
 3. Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
  1. Medica-Group Sp. z o.o. ul. Mikołaja Reja 43/1 76-200 Słupsk, NIP 839-317-84-36, KRS: 0000548311 prowadząca działalność pod marką Medica-Group Sp. z o.o.;
  2. Sklep – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawarła z Medica-Group Sp. z o.o. umowę o świadczenie usług objętych Regulaminem;
  3. Producent – producent suplementów diety, kosmetyków i perfum Medica-Group Sp. z o.o., prowadzona jako część zorganizowanej działalności gospodarczej Medica-Group Sp. z o.o.;
  4. Produkt – produkt będący dostępny w magazynie prowadzonym przez Medica-Group Sp. z o.o.;
  5. Zamówienie - dyspozycja Sklepu do realizacji przez Medica-Group Sp. z o.o., dotycząca skompletowania, spakowania i wysyłki Produktu do Kupującego w trybie określonym w niniejszym Regulaminie;
  6. Kupujący – klient Sklepu, osoba fizyczna (posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych), prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. Kupującym może być zarówno Konsument, jak i przedsiębiorca;
  7. Konto Sklepu - indywidualne konto Sklepu w systemie informatycznym Medica-Group Sp. z o.o., zawierające indywidualne dane Sklepu oraz umożliwiające złożenie Zamówienia;
  8. Konto Przedpłat - konto rozrachunkowe Sklepu, za pomocą którego Strony dokonują rozliczeń należności z tytułu wykonywania Umowy;
  9. Abonament - opłata miesięczna za udostępnianie materiałów, o których mowa w par. 3 Regulaminu oraz inne usługi świadczone przez Medica-Group Sp. z o.o., należna Medica-Group Sp. z o.o. przez cały okres obowiązywania Umowy;
  10. Umowa - umowa o świadczenie usługi Dropshipping, zawarta w formie pisemnej pomiędzy Medica-Group Sp. z o.o. i Sklepem;
  11. Regulamin – niniejszy dokument wraz z Cennikiem, który stanowi integralną część Regulaminu. Wszystkie dokumenty dostępne są na stronie www: www.medica-group.pl
  12. Serwis Zakupowy- system informatyczny Medica-Group Sp. z o.o. dostępny pod adresem www.medica-group.pl/b2b
 4. Sklep może kontaktować się z Medica-Group Sp. z o.o. drogą elektroniczną na adres e-mail: sprzedaz@medica-group.pl
 
 
§2. Organizacja współpracy Stron
 1. Wszelkich działań w ramach Konta Sklepu w imieniu i na rzecz Sklepu mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do reprezentacji Sklepu lub posiadające stosowne uprawnienie.
 2. Osoba upoważniona do reprezentacji Sklepu jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia Medica-Group Sp. z o.o. o fakcie cofnięcia posiadanego upoważnienia do wykonywania w imieniu Sklepu czynności określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Konto Sklepu zawiera dane podane przez Sklep w Umowie. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych w czasie trwania Umowy, Sklep zobowiązany jest niezwłocznie zaktualizować je, korzystając ze stosownego formularza dostępnego w Koncie Sklepu.
 4. W przypadku zmian organizacyjnych, prawnych, śmierci lub utraty zdolności prawnej Sklepu, następcy prawni Sklepu winni niezwłocznie poinformować Medica-Group Sp. z o.o. o zaistniałych okolicznościach.
 


§3. Udostępnianie danych produktów
 1. Medica-Group Sp. z o.o. zobowiązuje się do założenia Konta Sklepu w terminie 3 dni roboczych od daty uiszczenia przez Sklep Opłaty Aktywacyjnej, o której mowa w Cenniku. Sklep zobowiązany jest do uiszczenia opłaty aktywacyjnej w wysokości określonej w Cenniku w terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy.
 2. Medica-Group Sp. z o.o. udostępnia Sklepowi dane zawierające:
  1. feed produktowy - listę produktów znajdujących się w ofercie Medica-Group Sp. z o.o. oraz dostępnych dla Sklepu;
  2. informacje i materiały służące do przygotowania opisów Produktów przez Sklep (w tym zdjęcia produktów).
 3.   Za udostępnianie informacji określonych w ust. 2 Medica-Group Sp. z o.o. pobiera Abonament w wysokości określonej w Cenniku.
  1. Abonament pobierany jest automatycznie pierwszego dnia miesiąca z Konta Przedpłat.
  2. W przypadku braku opłacenia Abonamentu Medica-Group Sp. z o.o. ma prawo zablokować Konto Sklepu.
 4. Sklep uprawniony jest do korzystania z materiałów dostępnych na stronie internetowej www.medica-group.pl
 5. Wszystkie ceny Produktów podane w materiałach są cenami netto (nie zawierają podatku VAT) określonymi w złotych polskich, chyba, że w materiałach wskazano inaczej. Ceny produktów nie obejmują kosztów przesyłki.
 6. Sklep we własnym zakresie może wykonać opisy Produktów do prowadzonego przez siebie sklepu internetowego, z wykorzystaniem udostępnionych przez Medica-Group Sp. z o.o. materiałów. Sklep we własnym zakresie zobowiązany jest do spełnienia wszystkich obowiązków informacyjnych wobec Kupujących określonych przez przepisy obowiązującego prawa. W powyższym zakresie Sklep zwalnia Medica-Group Sp. z o.o. z odpowiedzialności za roszczenia osób trzecich.

 
§4. Zasady składania Zamówień
 1. Sklep może złożyć Zamówienie, a tym samym zlecić Medica-Group Sp. z o.o. dokonanie skompletowania, zapakowania i wysyłki określonego rodzaju i ilości produktów.
 2. Umowa sprzedaży produktów pomiędzy Medica-Group Sp. z o.o. a Sklepem zawierana jest w momencie potwierdzenia przez Medica-Group Sp. z o.o. przyjęcia zamówienia.
 3. Na podstawie umowy sprzedaży Medica-Group Sp. z o.o. przenosi na Sklep własność produktu i zobowiązuje się do wysyłki produktu na wskazany w Zamówieniu adres Kupującego.
 4. Sklep zobowiązuje się do zapłaty ceny za Zamówienie, na którą składają się:
  1. cena Produktów objętych Zamówieniem - zgodnie z cenami w feedzie produktowym na moment złożenia zamówienia,
  2. koszt przesyłki - zgodnie z Cennikiem obowiązującym na dzień składania Zamówienia.
 5. Zamówienie może zostać złożone za pomocą:
  1. Konta Sklepu w Serwisie Zakupowym z wykorzystaniem formularza zamówienia
  2. poczty elektronicznej
 6. Nie jest możliwe składanie zamówień drogą telefoniczną.
 7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.
 8. Medica-Group Sp. z o.o. ma prawo do odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku gdy dane teleadresowe Kupującego są nieprawidłowe lub nie została uiszczona zapłata ceny w ustalonym przez Strony terminie.
 
 
§5. Realizacja Zamówienia
 
 1. Czas realizacji zamówienia:
  1. biegnie od momentu zawarcia umowy sprzedaży dla konkretnego Zamówienia,
  2. wynosi do dwóch dni roboczych w zakresie skompletowania, spakowania produktów i przekazania przesyłki przewoźnikowi.
 2. Czas dostawy przesyłki:
  1. zależy od wybranego przewoźnika i jest wskazany w Cenniku,
  2. liczony jest on od daty odebrania przesyłki przez przewoźnika od Medica-Group Sp. z o.o. do daty pierwszej próby doręczenia przesyłki pod adres docelowy,
 3. Medica-Group Sp. z o.o. obowiązana jest niezwłocznie powiadomić Sklep o wszelkich okolicznościach, które mogą doprowadzić do opóźnienia realizacji Zamówienia. Medica-Group Sp. z o.o. nie odpowiada za opóźnienie w dostarczeniu przesyłki przez przewoźnika.
 4. Medica-Group Sp. z o.o. potwierdza wysyłkę zamówienia zmieniając jego status na Koncie Sklepu.
 5. Medica-Group Sp. z o.o. obowiązane jest do zapakowania i zabezpieczenia zawartości Zamówienia z należytą starannością, wynikającą z natury produktów, które są przedmiotem wysyłki.
 6. Medica-Group Sp. z o.o. jest stroną ewentualnych sporów lub postępowań reklamacyjnych z przewoźnikiem odpowiedzialnym za doręczenie wysyłki. Jeżeli zachodzi taka konieczność, Sklep zobowiązany jest do dostarczenia Medica-Group Sp. z o.o. na jego pierwsze żądanie wszystkich dokumentów i dowodów niezbędnych do dochodzenia w/w roszczeń i reklamacji przez Medica-Group Sp. z o.o.
 
 
§6. Nieodebranie przesyłki przez Kupującego
 1. W przypadku nieodebrania przesyłki przez Kupującego, przesyłka jest zwracana przez przewoźnika do Medica-Group Sp. z o.o..
 2. Medica-Group Sp. z o.o. obsługuje Nieodebraną Przesyłkę zgodnie z procedurą opisaną poniższym diagramem.
 3. Medica-Group Sp. z o.o. pobiera wynagrodzenie, tj. opłatę manipulacyjną za obsługę Nieodebranych Przesyłek w wysokości określonej w Cenniku.
   

 
 
§7. Zwroty konsumenckie Kupujących
 
 1. Zgodnie z Prawem Konsumenta Kupujący mają możliwość zwrotu zakupionych towarów do Sklepu. Medica-Group Sp. z o.o. świadczy usługę obsługi Zwrotów Konsumenckich na warunkach opisanych niniejszym paragrafem.
 2. Strony postanawiają, że:
  1. Zwrotu Produktów Kupujący powinien dokonać na adres Medica-Group Sp. z o.o., tj. Medica-Group Sp. z o.o. ul. Modrzewiowa 1 76-251 Łosino (budynek Vacu Activ)
  2. Przesyłka zawierająca zwracane produkty powinna zawierać formularz odstąpienia od umowy między Kupującym a Sklepem. Na podstawie formularza Medica-Group Sp. z o.o. identyfikuje Sklep, do którego kierowany jest zwrot.
 3. Medica-Group Sp. z o.o. obsługuje Zwroty Konsumenckie zgodnie z procedurą opisaną poniższym diagramem.


   
 4. Medica-Group Sp. z o.o., po otrzymaniu Zwrotu Konsumenckiego dokonuje wyceny wartości produktów.
  1. Sklep ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, jak na przykład koszty zerwania metek, zniszczenia opakowań. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów Kupujący powinien obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
  2. Prawo do zwrotu nie przysługuje gdy przedmiotem świadczenia jest:
   1. rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji zamawiającego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   2. rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   3. rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 5. Medica-Group Sp. z o.o. pobiera wynagrodzenie, tj. opłatę manipulacyjną za obsługę zwrotów Produktów w wysokości określonej w Cenniku.
 
 
§8. Reklamacje
 
 1. Medica-Group Sp. z o.o. zobowiązana jest do dostarczania produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych.
 2. Odpowiedzialność Medica-Group Sp. z o.o. za wady fizyczne lub prawne wygasa po upływie dwóch lat od dnia wydania produktu.
 3. Reklamacje zgłaszane są przez Kupujących Sklepowi, który to ma prawo zgłosić reklamację u Medica-Group Sp. z o.o..
 4. Medica-Group Sp. z o.o. dokonuje rozpatrzenia reklamacji w terminie 7 dni od daty otrzymania całości dokumentów dotyczących reklamacji od Sklepu. Sklep zobowiązany jest do niezwłocznej i pełnej współpracy z Medica-Group Sp. z o.o. w celu prawidłowego rozpatrzenia reklamacji.
 5. Na żądanie Medica-Group Sp. z o.o., Sklep zobowiązany jest do wezwania Kupującego do wydania Medica-Group Sp. z o.o. produktów objętych reklamacją, w celu weryfikacji jej zasadności. W w/w przypadku Sklep zobowiązany jest do odrzucenia reklamacji Kupującego i wskazania, że do jej rozpatrzenia niezbędne jest zbadanie produktu.
  1. W w/w przypadku reklamowane produkty należy przesłać na adres Medica-Group Sp. z o.o. ul. Modrzewiowa 1 76-251 Łosino (budynek Vacu Activ)
 6. W przypadku niedochowania terminu na rozpatrzenie reklamacji Kupującego będącego konsumentem z winy Sklepu, Medica-Group Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi.
 7. W przypadku uzasadnionej reklamacji Medica-Group Sp. z o.o. zwraca Sklepowi:
  1. Koszty przesyłki wadliwego produktu od Kupującego do Medica-Group Sp. z o.o. (w wysokości równej najtańszemu sposobowi dostawy udostępnianemu przez Medica-Group Sp. z o.o.) oraz wysyła nowy produkt do Kupującego (w przypadku wymiany Produktu)
  2. Cenę produktu oraz kosztów przesyłki wadliwego produktu od Kupującego do Medica-Group Sp. z o.o. (w przypadku gdy Produkt nie jest wymieniany).
 
 
§9. Rozliczenia Stron
 
 1. Medica-Group Sp. z o.o. pobiera opłaty w wysokości cen brutto: produktów za każde złożone Zamówienie wraz z kosztem przesyłki, opłatę aktywacyjną oraz Abonament. Wszystkie w/w koszty określone są w Cenniku lub w feedzie produktowym.
 2. Usługi świadczone przez 5. Medica-Group Sp. z o.o. rozliczane są zgodnie z Cennikiem obowiązującym w dniu realizacji usługi. Zamówienia rozliczane są zgodnie z Cennikiem obowiązującym na dzień zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Pobieranie wszystkich opłat wynikających z realizacji współpracy między Medica-Group Sp. z o.o. a Sklepem, a także zwrot wszystkich płatności przez Medica-Group Sp. z o.o. na rzecz Sklepu, następuje za pośrednictwem Konta Przedpłat.
 4. Sklep może zasilić Konto Przedpłat za pomocą przelewu na rachunek bankowy Medica-Group Sp. z o.o..
 5. Sklep może zawnioskować o zwrot środków znajdujących się na Koncie Przedpłat w każdym czasie. Zwrot środków następuje w terminie do 3 dni roboczych od daty wystąpienia z w/w żądaniem.
 6. Termin płatności stanowi dzień, w którym wpłacona należność zostaje pokryta przez środki na Koncie Przedpłat.
 7. Medica-Group Sp. z o.o. za świadczone usługi wystawia faktury VAT.
  1. Faktura wystawiana jest każdorazowo za daną transakcję.
  2. Medica-Group Sp. z o.o. przekazuje fakturę Sklepowi w drodze wiadomości e-mail.
  3. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej ( Dz.U nr 249 poz. 1661), faktury udostępniane są wyłącznie w formie elektronicznej, w formacie pdf, do pobrania i samodzielnego wydruku.
  4. Sklep akceptuje opisany powyżej sposób przekazywania faktur.
 8. Sklep zobowiązany jest przyjąć fakturę wystawioną zgodnie z Umową, a ponadto sporządzoną prawidłowo dla potrzeb VAT.
 
 
§10. Odpowiedzialność
 
 1. Medica-Group Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wywołane przez osoby trzecie, które dostały się do Konta Sklepu wykorzystując w celu uzyskania dostępu poprawne dane (login i hasło) któregokolwiek Sklepu.
 2. Medica-Group Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody i wszelkie inne skutki wywołane ujawnieniem przez Sklep osobie trzeciej swojego hasła lub loginu.
 3. Medica-Group Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Sklepu w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Konta Sklepu, zakłóceń w funkcjonowaniu Konta bądź w celu dokonania ulepszeń i rozszerzenia zakresu usług.
 4. Medica-Group Sp. z o.o. ma prawo do dokonywania zmian w Koncie Sklepu, w związku z prowadzonymi pracami nad ulepszaniem i modernizacją usług. W szczególności Medica-Group Sp. z o.o. ma prawo do zmiany funkcjonalności Konta Sklepu.
 5. Sklep ponosi odpowiedzialność za treść oferty dotyczącej Produktu. Sklep zobowiązany jest do sprzedaży Kupującym Produktu całkowicie odpowiadającemu treści oferty Produktu.
 
 
§11. Poufność
 1. Informacjami poufnymi w rozumieniu Regulaminu są informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a także wszystkie informacje, przed których udzieleniem Strona zastrzeże, że stanowią informacje poufne.
 2. Strony zobowiązują się wzajemnie do zachowania w ścisłej tajemnicy, w czasie obowiązywania Umowy oraz przez okres 3 lat od dnia jej wykonania, wygaśnięcia lub rozwiązania informacji o sposobie funkcjonowania swoich przedsiębiorstw, a w szczególności Informacji Poufnych.
 3. Strony zobowiązane są w szczególności do:
  1. Nieujawniania i nierozpowszechniania Informacji Poufnych;
  2. Niewykorzystywania Informacji Poufnych do celów innych niż realizacja przedmiotu Umowy;
  3. Przechowywania Informacji Poufnych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym oraz zabezpieczenia Informacji Poufnych drugiej Strony w taki sposób, w jaki Strona zabezpiecza własne informacje tego rodzaju.
 4. Strony zobowiązane są do wykorzystywania Informacji Poufnych wyłącznie do celów określonych ustaleniami Stron.
 5. Informacje Poufne nie będą przez żadną ze Stron ujawniane, rozpowszechniane i udostępniane w jakikolwiek sposób osobom trzecim, bez wyraźnej, uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
 6. Medica-Group Sp. z o.o. uprawnione jest do przekazywania Informacji Poufnych swoim pracownikom oraz podwykonawcom, wyłącznie, gdy jest to konieczne do wykonania Umowy.
 7. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji lub materiałów:
  1. Których ujawnienie jest wymagane przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;
  2. Których ujawnienie następuje na żądanie podmiotu uprawnionego do kontroli, pod warunkiem że podmiot ten został poinformowany o poufnym charakterze informacji;
  3. Które są powszechnie znane;
  4. W których posiadanie Strona weszła zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przed dniem uzyskania takich informacji na podstawie niniejszej Umowy;
  5. Zostały podane do publicznej wiadomości w sposób niestanowiący naruszenia Regulaminu;
  6. Są znane Stronie z innych źródeł, bez obowiązku zachowania ich w tajemnicy oraz bez naruszenia Regulaminu;
  7. Mogą być podane do publicznej wiadomości na podstawie pisemnej zgody drugiej Strony.
 8. Jakiekolwiek postanowienia Regulaminu nie wyłączają dalej idących zobowiązań dotyczących ochrony Informacji Poufnych przewidzianych w przepisach prawa.
 9. W wypadku, gdy Strona zostanie zobowiązana nakazem sądu bądź organu administracji państwowej do ujawnienia informacji lub materiałów albo konieczność ich ujawnienia będzie wynikała z przepisów prawa, zobowiązuje się niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym fakcie drugą Stronę na piśmie oraz poinformować odbiorcę informacji lub materiałów o ich poufnym charakterze.
 10. Sklep zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich koncepcji, pomysłów i idei Medica-Group Sp. z o.o., jego podwykonawców, pracowników i kontrahentów, o których dowiedział się w trakcie współpracy z Medica-Group Sp. z o.o..
 11. Zobowiązanie Sklepu określone w punkcie 10 powyżej obowiązuje Sklep przez 3lata od rozwiązania Umowy.
 12. W przypadku każdorazowego naruszenia przez Stronę któregokolwiek z postanowień niniejszego paragrafu, Strona, której prawa zostały naruszone, ma prawo dochodzić zapłaty kary umownej w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy. złotych) za każde naruszenie. Kara umowna jest płatna w terminie 14 dni od zgłoszenia przez Stronę stosownego żądania. Obok żądania zapłaty kary umownej Strona uprawniona jest do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 13. Strony odpowiadają za naruszenia niniejszego paragrafu również w przypadku, gdy podmiotami naruszającymi będą kontrahenci, pracownicy lub podwykonawcy Strony.
 
 
§12. Prawa własności intelektualnej
 1. Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w na stronie internetowej www.medica-group.pl materiałów wymaga każdorazowo pisemnej zgody Medica-Group Sp. z o.o. i nie może naruszać postanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Medica-Group Sp. z o.o..
 2. W związku z udostępnieniem Sklepowi materiałów, o których mowa w par. 3 Regulaminu, Medica-Group Sp. z o.o. udziela Sklepowi licencji niewyłącznej do w/w materiałów, bez ograniczeń terytorialnych, na okres trwania Umowy. Udzielenie licencji nastąpi na zasadach określonych w ustępach 4-7 poniżej.
 3. Udzielenie licencji do w/w materiałów nastąpi z chwilą dokonania zapłaty pełnej kwoty opłaty aktywacyjnej na rzecz Medica-Group Sp. z o.o., na zasadach określonych w Cenniku.
 4. Udzielenie licencji nastąpi wyłącznie w celu sprzedaży i marketingu produktów przez Sklep, na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie, w tym pamięci komputera, telefonu komórkowego i innych urządzeń podobnych, na czystych nośnikach takich jak dysk zewnętrzny, płyta CD, DVD, pen drive i innych podobnych, na serwerach i chmurach w sieci Internet,
  2. zwielokrotnianie utworu za pomocą techniki drukarskiej, komputerowej, cyfrowej,
  3. rozpowszechnianie utworu w sieci Internet, Intranet i Extranet, w tym na stronie internetowej Zlecającego i jego partnerów, aplikacjach, zarówno online jak i offline, a także na produktach Zlecającego i materiałach używanych w działalności Zlecającego,
  4. wprowadzanie do obrotu zwielokrotnionych egzemplarzy utworu,
  5. publiczne udostępnianie utworu,
  6. utrwalania utworu na nośnika materialnych,
  7. eksponowanie utworów w miejscach sprzedaży lub świadczenia usług,
  8. zarejestrowania utworów lub ich elementów jako znaków towarowych,
  9. umieszczania utworów na materiałach reklamowych,
  10. publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania, a także publicznego udostępnienia utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu w czasie przez siebie wybranym, bez ograniczeń ilościowych, czasowych i terytorialnych.
 5. Sklep nie ma prawa do udzielenia licencji podmiotom trzecim.
 6. Sklep jest uprawniony do modyfikowania przekazanych przez Medica-Group Sp. z o.o. materiałów, w tym w szczególności do tworzenia na ich podstawie opisów produktów.
 7. Medica-Group Sp. z o.o. ma prawo do wykorzystania logotypu i firmy Sklepu w celu umieszczenia na własnej stronie internetowej oraz w materiałach promocyjnych z informacją, iż jest klientem Medica-Group Sp. z o.o..
 8. W związku z wykonywaniem przez Medica-Group Sp. z o.o. przedmiotu Umowy na rzecz Medica-Group Sp. z o.o., Medica-Group Sp. z o.o. od dnia zawarcia Umowy upoważniony jest do wykorzystywania i rozpowszechniania logotypu Sklepu w celach związanych z realizacją przedmiotu Umowy oraz do celu marketingu swoich usług.

 
§13. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 20 czerwca 2022 roku.

 
* Produkty (preparaty) na tej stronie nie zapobiegają chorobom ani ich nie leczą. Nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników danego produktu (preparatu). Skład, sposób używania, właściwości, środki ostrożności, sposób przechowywania oraz termin ważności znajduje się na opakowaniu każdego produktu (preparatu). Możesz nam zwrócić produkty nieużywane, w oryginalnym i nienaruszonym opakowaniu jeżeli po ich otrzymaniu i zapoznaniu się z ulotką lub informacją na opakowaniu okaże się, że nie możesz stosować tych produktów (preparatów) na przykład z uwagi na ich skład czy właściwości. Nie gwarantujemy uzyskania takich samych efektów dla każdego użytkownika naszych produktów, opisane działania poszczególnych produktów są indywidualne dla każdej osoby i mogą dawać różne efekty w zależności od indywidualnych uwarunkowań każdego organizmu
Copyrights © 2020 Medica Group. All rights reserved. Kopiowanie materiałów bez zgody właściciela zabronione.
Realizacja
Zgłoszenie do Programu Partnerskiego
Nazwa firmy: *
Imie i nazwisko: *
Email *
Adres: *
Miejscowość: *
Kod pocztowy: *
NIP: *
Telefon: *
Wiadomość do Medica-Group *
Zapoznałem się z regulaminem.
Wypełnij wszystkie pola i potwierdź znajomość regulaminu.
Twoje zgłoszenie zostało przesłane do weryfikacji.